planning Giraffendorp


We hebben een planning gemaakt. Korte versie van de planning voor het Giraffendorp:

Inschrijfdatum voor geïnteresseerden in het Giraffendorp uiterlijk 30 juli 2015.
Geïnteresserden kunnen zich aanmelden met voornaam, achternaam, samenstelling huishouden en waarom je wilt gaan wonen in het Giraffendorp: inschrijven@giraffendorp.nl

Stappen met voorbehouden en aannames:
– Presentatie voor geïnteresseerden tijdens Apfes Dronten: 18 juli 2015
– kennismakingsmeeting met geïnteresseerden en rondleiding door Oosterwold: 1e helft augustus 2015
– knoop doorhakken of je mee gaat: 15 augustus 2015
– Intentieverklaring afsluiten: 1 september 2015
– Anterieure overeenkomst: 1 november 2015
– Indienen omgevingsvergunning + ecologisch onderzoek en archeologisch onderzoek afgerond: 1 januari 2016
– Goedkeuring omgevingsvergunning: 1 juni 2016
– Start realisatie: 1 augustus 2016

Bij het aangaan van de anterieure overeenkomst maak je de definitieve stap om het project aan te gaan. Terugkrabbelen kost daarna geld.

Hieronder volgt een gedetailleerde planning, gebaseerd op het stappenplan voor initiatiefnemers van gemeente Almere.

1 orientatie en informatie

gesprek met de gebiedsregisseur, vragen stellen, mogelijkheid onderzoeken.

onze stappen:
– Facebookgroep aanmaken voor geïnteresseerden in het Giraffendorp, buren van het Giraffendorp en huidige bewoners van Oosterwold.
Intergemeentelijke structuurvisie lezen (zie wiki)
– In gesprek gaan met de gebiedsregisseur bij de gemeente.
– Daarna kunnen verdere vragen via email gesteld worden.
– Website, wiki en forum maken.
– Oppervlakte reserveren, oftewel de stip op de kaart laten zetten.
– Presentatie maken om nieuwe deelnemers te trekken.
– Presentatie geven (tijdens AP-fes)
– Bedenken hoe groot oppervlakte kavel je zou willen.
Rekentool invullen
– Tekenen van een schetsplattegrond van het dorp.
– Tekenen van een schetsplattegrond van je eigen huis.
– Uitzoeken wat grofweg de kosten zijn van het (laten) bouwen van je eigen huis.
– Oriënterend gesprek met architecten en bouwbedrijven.
– Presentaties, lezingen of workshops volgen (strobouw, presentatie architect)
– taxatie laten maken van je huidige woning
– de intentieverklaring ondertekenen bij de gemeente, we geven door aan de gemeente welk formaat kavel, met welke vorm op welke plek we willen. De intentieverklaring bestaat uit GPS-punten die aangeven waar het kavel precies komt. De gemeente gaat bodemonderzoek doen. De looptijd van de intentieverklaring is twee maanden. In overleg kan deze periode verlengd worden of wellicht verkort worden.

2 initiatiefplan

Vormvrij maar moet wel helder zijn over de ruimtelijke kwaliteit (functies en oppervlakte verhoudingen) en hoe je invulling geeft aan waterbeheer, afvalverwerking en energievoorziening. Ook je planning geef je aan. De gebiedsregisseur beoordeelt het ingediende initiatiefplan aan de hand van de principes en uitgangspunten van de structuurvisie en neemt een principebesluit over de acceptatie. Je kavel wordt nu roodomlijnd ingetekend op de kaart.
De plattegrond wordt nu definitief gemaakt. Dit is het moment dat je de knoop moet doorhakken of je verder wilt gaan in het Giraffendorp. Je kunt in een later stadium uit het project stappen. Daar zijn waarschijnlijk wel extra kosten aan verbonden.

Onze stappen:
– Wat doe je met je riolering? Uitzoeken kosten en techniek helofytenfilter. Wim en Theo hebben verschillende helofytenfilterleveranciers gevonden. Offertes aanvragen. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:
• Het gebied waar het helofytenfilter komt te staan
• Aantal helofytenfilters (op elk individueel kavel een)
• Samenstelling huishouden, aantal gezinsleden
– Wat doe je met je regenwater? Uitzoeken hoe we regenwater kunnen opvangen om bijvoorbeeld te gebruiken om de wc door te spoelen en de moestuin te bewateren (irrigatiesysteem). Hemelwaterinstallatie. Offerte aanvragen bij Kilian Water. Welke gegevens zijn hiervoor nodig?
– Van welke energiebronnen ga je gebruik maken? Op een rij zetten en kosten uitzoeken voor productie en installatie er van. Electriciteitsaansluiting, zonnepanelen, zonneboiler, houtsnipperkachel/allesbrander, welke wensen zijn er nog meer?
Offertes aanvragen. Uitzoekwerk.
– Hoe ga je om met huisvuil? 1x per week naar het milieupark rijden met een auto? Glas, papier, karton en plastic zelf wegbrengen naar ondergrondse containers bij een supermarkt?
– Planning maken.
– Ecologisch onderzoek laten doen.
– Vervolggesprek met architecten waarin een technische schets van je huis wordt gemaakt op basis waarvan een offerte wordt uitgebracht.
– Ontwerp maken binnentuin, overleg wat er in komt, offertes aanvragen voor inrichting en beplanting.
– In gesprek gaan met en selecteren van aannemers.
– Initiatiefplan (plattegrond) in detail met toepassing van de regels uit de structuurvisie visueel gemaakt.

3 anterieure overeenkomst

Contract van de gemeente, dit is de bevestiging van je initiatiefplan. De gemeente bekijkt of je je aan de regels uit de structuurvisie hebt gehouden. Je kavel wordt nu geel ingekleurd op de kaart.

Onze stappen:
– 10% van de exploitatiekosten betalen, ongeveer E 2500 per huishouden bij een kavel van 1600m2.
– Oprichten vereniging van eigenaren voor aanleg en beheer gemeenschappelijke binnentuin, openbaar groen en openbare verharding.
– Deelnemers stappen direct na het oprichten van de vereniging in, door lid te worden van de vereniging en de eerste financiële bijdrage te storten in de verenigingskas. Dit bedrag wordt nog precies bepaald en zal zo’n E2000 zijn. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de inrichting en beplanting van de gemeenschappelijke binnentuin, het openbaar groen en de openbare verharding.
– Wat doen we in het geval dat er iemand uitstapt in deze fase? Zij zijn de volgende kosten kwijt:
• kosten voor de onderzoeken,
• de verenigingsbijdrage (voor zover hier al kosten van betaald zijn),
• 10% exploitatiekosten,
• een paar honderd euro kosten voor de gemeente voor het opnieuwe intekenen van het kavel,
• overige kosten die eventueel gemaakt zijn (reiskosten, workshops, gesprek met architecten).
Vervolgens zijn er drie opties:
1. Het kavel kan niet meer aangepast worden in formaat of locatie. De functies en oppervlakteverhoudingen liggen nu al vast. Het huishouden dat uitstapt betaalt de kosten voor het inhuren van iemand die op zoek gaat naar een nieuw huishouden. De overgebleven huishoudens hebben het op dit moment druk met hun eigen stappen. Dit zal een aanzienlijke vertraging in het proces betekenen omdat het een tijd kan duren voordat er een nieuw huishouden gevonden is dat in wilt stappen. Of:
2. Tijdens het indienen van het initatiefplan zorgen we ervoor dat er een wachtlijst is met mensen die in het Giraffendorp willen wonen. De eerste van de wachtlijst kan op dit moment instappen. Dit zal een onzekere vertraging in het proces zijn. We hebben dit niet helemaal zelf in de hand omdat we afhankelijk zijn van wat de huishoudens op de wachtlijst op dit moment willen. En er is een kans dat niemand van de wachtlijst wil. Of
3. Er wordt een nieuw initiatiefplan getekend en ingediend waarbij er een kaveldeel minder ingetekend wordt. Alle functies en oppervlakteverhoudingen moeten opnieuw bedacht en berekent worden. Dit zal voor een kleine vertraging (max. 4 weken) in het proces zorgen omdat we dit zelf in de hand hebben.

Vragen:
• Zijn er kosten als we het initiatiefplan willen wijzigen nadat we de anterieure overeenkomst zijn aangegaan? Ja, er zijn kosten als het initiatiefplan gewijzigd wordt. Als het formaat van het kavel kleiner wordt, hoeft de gemeente niet opnieuw bodemonderzoek te laten doen. Er zijn dan alleen kosten voor het opnieuw intekenen van het kavel op de kaart en wat administratieve kosten. De kosten daarvan zijn een paar honderd euro. Als het formaat van het kavel groter wordt, dan moet de gemeente opnieuw bodemonderzoek laten doen. Deze kosten zullen aanzienlijk hoger zijn. Dit laatste scenario zal voor het Giraffendorp niet van toepassing zijn.

4 Planologisch traject

Geldt alleen als je iets wilt doen dat niet binnen het bestemmingsplan past. Voor het Giraffendorp is dit dus niet van toepassing.

5 Vergunningentraject

Opstellen schetsontwerp van je gehele project met alle details als kavelindeling, je huis, de weg, waar de electriciteitsleidingen komen. Dit wordt met plantoetsers van de gemeente overlegd. Als het schetsontwerp accoord is ga je een definitief ontwerp opstellen. Dit ontwerp dien je in en dit is de omgevingsvergunningaanvraag. Dit duurt bij de gemeente 8 weken met een uitloopmogelijkheid van 6 weken. Dat is 14 weken = ruim 3 maanden. We gaan uit van het dubbele.

Onze stappen:
– Omgevingsvergunning digitaal aanvragen via het omgevingsloket
– Schetsontwerp maken en ecologisch onderzoek en archeologisch onderzoek laten doen: 2 maanden

6 realisatie

De dialoog met de gemeente over regels en procedures is nu afgerond en de bouw kan beginnen.

Onze stappen:
– opstellen bestek en tekeningen (met alle bouwtechnische details als plaatsing stopcontacten, plaatsen heipalen)
– grondwerk voorbereiden (sloot graven, bouwzand op roodkavel storten, greppel graven voor electriciteitsleiding),
– planten en struiken kunnen alvast de grond in, omheining om je kavel kan geplant worden.
– Binnentuin kan ingericht worden (bomen planten, gras inzaaien).
– bouwen