straatnamen toegekend: Rumilaan en Ubuntulaan


Zoals hier te zien komen er twee straten langs het Giraffendorp. Een speciale straatnaamgevingscommissie van de gemeente Almere beslist of de voorgestelde naam gebruikt mag worden. De straatnaamgevingscommissie wilde in eerste instantie zelf straatnamen gaan bedenken voor Oosterwold, binnen het thema grote denkers. Dat was een thema dat ze besloten hadden. Waarop er veel protest kwam van initiatiefnemers: “de gemeente laat de ontwikkeling van het gebied zoveel mogelijk aan de toekomstige bewoners over, laat ons dan ook alsjeblieft onze eigen straatnamen kiezen”. Het gevolg van de protesten is dat de bewoners van Oosterwold een voorstel mogen doen voor een straatnaam als er nog geen straatnaam besloten is.

Er zijn een aantal criteria waar de straatnamen aan moeten voldoen.
– Namen van openbare ruimte zijn uniek binnen de stad. De naam mag niet hetzelfde zijn of te veel lijken op een andere naam binnen Almere, in schrijfwijze of in de manier waarop je het uitspreekt.
– Naamgeving van openbare ruimten vindt plaats op basis van samenhangende naamcategorieën en gangbare typologieën in Almere. De naam moet het mogelijk maken je te oriënteren in Almere, door gebruik van logische categorieën en consequente achtervoegsels.
– De naam moet duidelijk genoeg zijn voor de hulpverlening. Namen moeten goed uitspreekbaar en niet te moeilijk te schrijven zijn.
– De naam mag geen ongewenste associaties oproepen of verbasterd kunnen worden. Toe te kennen namen mogen niet worden afgeleid van namen van bestaande commerciële instellingen en mogen ook niet gemakkelijk met dergelijke instellingen worden geassocieerd.
– Bij het vernoemen van personen wordt er extra zorgvuldigheid betracht. Personen worden pas vernoemd vanaf tien jaar na overlijden, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis. Voor vernoeming voorgedragen personen zijn van onbesproken komaf en moeten blijk hebben gegeven van bijzondere verdiensten.
– Straten mogen elkaar niet twee keer kruisen. Kruispunten moeten aangeduid kunnen worden met een unieke set, kruisende namen.
– De naam mag maximaal 24 lettertekens hebben, inclusief de spaties.

Giraffendorp zou dus afgekeurd worden want er bestaat al een Giraffeweg in de faunabuurt. Helaas valt een van onze inspirators Marshall Rosenberg ook af, hij is nog niet lang genoeg dood.

Er blijkt in Almere ook een hiërarchie te bestaan bij het uitgeven van uitgangen van straanamen:
– Dreef: doorgaande wegen rondom de wijken;
– Weg: de toegangsweg voor een wijk;
– Laan: extra brede weg, veelal een belangrijke straat in de wijk;
– Straat: hier kan je in ieder geval met de auto bij de bebouwing komen;
– Pad: langzaam verkeerroute, de bewoners kunnen niet met hun auto bij de bebouwing komen;
– Hof: besloten bebouwing (uitzondering: wijk De Hoven in Haven – hier eindigen alle namen op ‘hof’).
– Plein: open bestrate ruimte tussen gebouwen
De hiërarchie heeft de naamgevingscommissie blijkbaar losgelaten voor Oosterwold want de uitgang “laan” voor ons straatje is goedgekeurd.

Meer info over straatnamen en contact met de naamgevingscommissie vind je hier.

Voor ons is een gemakkelijke spelbare straatnaam een belangrijk criterium. Voor de weg aan de zuidoostkant van het Giraffendorp dienen we Rumilaan in. Voor de weg aan de noordwestkant van het Giraffendorp dienen we Ubuntulaan in.

straatnaambordjes

Ubuntu is een filosofie. Dat is voornamelijk waarom we ervoor kiezen. Een veel gebruikte definitie van ubuntu is “het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”. Er zijn vele vertalingen van ubuntu mogelijk, waaronder “Eén-zijn”, “Menselijkheid tegenover anderen”, “Ik ben omdat wij zijn” en “Menselijk worden door anderen”.
Ubuntu is toevallig ook een linuxdistributie. Daar is een van onze bewoners blij mee als linuxfan zijnde.

Rumi was filosoof en dichter van Perzische afkomst. Hij leefde in de dertiende eeuw. Zijn volledige naam is Mohamed (D)Jalal ad-Din (of al-Din) Balkhi Rumi. Wij gaan voor Rumi, zoals hij ook in quotes genoemd wordt. Rumi is niet alleen voor ons inspirator, maar hij was ook inspirator voor Marshall Rosenberg.

rumiquote

marshallrosenbergquote


Meer quotes van Rumi vind je hier. Meer quotes van Marshall Rosenberg vind je hier en hier.

Voor Ubuntulaan geeft de naamgevingscommissie meteen akkoord. Voor Rumilaan wordt er nog wat heen en weer gemaild. Hun eerste reactie is: “Uw vernoeming naar de filosoof Rumi spreekt de commissie erg aan. Rumilaan lijkt fonetisch echter sterk op de Rumbastraat, dus willen wij aanbevelen om aan de straatnaam ook een voornaam toe te voegen.” We zijn het er niet mee eens dat Rumilaan klinkt als Rumbastraat. En tja, zijn voornaam toevoegen… dan wordt het Mohamed Djalal ad-Din Balkhi Rumilaan… Niet echte de eenvoud die we voor ogen hadden.
We antwoorden de gemeente met: “Wij horen een verschil in uitspraak, waar wij van overtuigd zijn dat dit geen verwarring zal veroorzaken. De namen hebben een verschil in samenstelling van de lettergrepen: Ru-mi en Rum-ba. Daarnaast is er een verschil met “laan” en “straat”. Wij begrijpen het standpunt van de commissie niet.” En we vragen om uitleg.
Die krijgen we. “Tijdens de vorige commissievergadering heeft de naamgevingscommissie uw straatnaamsuggestie besproken. Het –vooral- technische aspect van fonetische verwarring is daarbij nauwelijks aan de orde geweest. De commissie is namelijk enthousiast over het feit dat u heeft gekozen voor een groot denker van oosterse oorsprong. De commissie verwacht dat door het gebruik van de volledige naam van Rumi het niet-westerse aspect sterker wordt benadrukt en uw straatnaam meer tot de verbeelding zal spreken. Daarom wil de commissie u voorstellen om uw straat de ‘Jalal ad-Din Rumilaan’ te laten heten.” Nog steeds geen eenvoudige naam. Deze zul je altijd moeten spellen aan de telefoon. Bovendien schrijven ze dat de fonetische verwarring nauwelijks aan de orde is geweest. Zou je denken dat dat dus niet zo belangrijk is. We schrijven terug dat Rumilaan onze voorkeur heeft. En deze wordt goedgekeurd!